Cenník

Cenník geodetických prác

Ceny geodetických prác ovplyvňuje rozsah, obtiažnosť, presnosť, lokalizácia prác a mnoho ďalších faktorov. Preto Vám bude cena ponúknutá po zohľadnení všetkých faktorov individuálne tak, aby mohla byť stanovená pevná cena, bez následných doplatkov za kolky a iných skrytých poplatkov. Pri opakovanej spolupráci ponúkame vernostné zľavy a v prípade prác väčšieho rozsahu množstevné zľavy.

Výkon Cena
Geometrické plány od 180 €
Vytýčenie hranice pozemku - stavby od 150 €
Dokumentácia skutočného vyhotevenia stavby od 150 €
Polohopis a výškopis od 130 €

Podrobný prehľad cien geodetických prác nájdete tu:

Cenník vydávaný Komorou geodetov a kartografov

Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv a právnych podkladov

Výkon Cena
Žiadosť na zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností: Zadarmo v prípade vyhotovenia geometrického plánu našou kanceláriou, inak od 10 €
Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv na prevod vlastníckeho práva (vrátane návrhu na vklad), vysporiadania spoluvlastníckych podielov, zmlúv o budúcej zmluve, zmlúv na zriadenie vecného bremena... od 100 €
Príprava podkladov pre dedičské konanie resp. dodatočné dedičské konanie od 20 €