+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Cenník geodetických prác

ÚvodCenník geodetických prác

Cenník geodetických prác ovplyvňuje rozsah, obtiažnosť, presnosť, lokalizácia prác a mnoho ďalších faktorov ovplyvňujúcich poskytovanie našich služieb. Preto vám bude cena ponúknutá po zohľadnení všetkých faktorov individuálne tak, aby mohla byť stanovená pevná cena, bez následných doplatkov za kolky a iných skrytých poplatkov. Pri opakovanej spolupráci ponúkame vernostné zľavy a v prípade prác väčšieho rozsahu množstevné zľavy.

Jednotné nastavenie úrovne ceny pre geodetické práce je nemožné, nakoľko všetky prípady sú iné. Preto pri tvorbe ceny pristupujeme k jednotlivým prípadom individuálne. Ceny našich geodetických prác ako je tvorba geometrických plánov, vytýčenie hraníc pozemkov a stavieb, či dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby sa pohybujú rádovo v desiatkach eur. Podrobnejší rozpis našich úkonov a ich cien nájdete nižšie.

Cenník geodetických prác

Geometrické plány od 280 €

Vytýčenie hranice pozemku - stavby od 230 €

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby od 250 €

Polohopis a výškopis od 200 €

Podrobný prehľad cien geodetických prác
2021

Cenník vydaný Komorou geodetov a kartografov

Stiahnuť

Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv a právnych podkladov

Žiadosť na zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností: zadarmo v prípade vyhotovenia geometrického plánu našou kanceláriou, inak od 10 €

Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv na prevod vlastníckeho práva (vrátane návrhu na vklad), vysporiadania spoluvlastníckych podielov, zmlúv o budúcej zmluve, zmlúv na zriadenie vecného bremena od 100 €

Príprava podkladov pre dedičské konanie, resp. dodatočné dedičské konanie od 20 €