+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Geodetická kancelária

ÚvodSlužbyGeodetická kancelária

Geodetická kancelária Geomad vykonáva geodetické a kartografické činnosti v zmysle § 6 Zákona č. 215/1995 Z.z. pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov.

Geodetické služby v zmysle Katastra nehnuteľností

 • Vyhotovenie geometrických plánov
 • Vyhotovenie Adresného bodu, elaborát pre potreby pridelenia súpisného a orientačného čísla
 • Vytyčovanie hraníc pozemkov
 • Šetrenia a vysporiadania vlastníckych vzťahov nehnuteľností
 • Spracovanie podkladov pre trvalý alebo dočasný a ročný záber pozemkov
 • Spracovanie podkladov pre vyňatie pôdy z PPF a LPF
 • Poradenské a konzultačné služby
 • Iné
Geodetická kancelária
Geodetická kancelária
Geodetická kancelária
Geodetická kancelária
Geodetická kancelária

Geodetické služby v zmysle Inžinierskej geodézie

 • Komplexná realizácia geodetických a kartografických činností pre investora, projektanta, zhotoviteľa a stavebný dozor
 • Vybudovanie, meranie a spracovanie vytyčovacích sietí a bodového poľa
 • Vytýčenie stavebných objektov a stavenísk (priemyselné haly, sklady, polyfunkčné objekty, inžinierske siete a iné), ich priestorové a podrobné vytýčenie
 • Vytýčenie stavebných objektov menších rozmerov
 • Spracovanie a tvorba vytyčovacích výkresov a náčrtov stavebných objektov
 • Zameranie stavebných objektov (priemyselné haly, sklady, polyfunkčné objekty, inžinierske siete a iné)
 • Zameranie a výpočet kubatúr
 • Kontrolné merania pred, počas a po výstavbe stavebného objektu
 • Meranie posunov a deformácií stavebných objektov (horizontálne, vertikálne a priestorové posuny)
 • Meranie žeriavových dráh, rotačných pecí a iných zložitejších stavebných objektov (pri ich montáži alebo rektifikácii)
 • Monitoring objektov
 • Zisťovanie priebehu a zameranie podzemných, pozemných a nadzemných inžinierskych sietí
 • Geodetické merania pri zaťažovacích skúškach stavebných objektov
 • Zameranie, spracovanie a vyhodnotenie priečnych a pozdĺžnych profilov a rezov objektov
 • Spracovanie a vyhotovenie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (pre digitálnu mapu mesta)
 • Príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavebného objektu, stavby
 • Iné

Prílohy:
– Vytyčovacia sieť ZVS,
– Dokumentácie skutočnej realizácie stavby 2,
– Vytyčovací výkres stavba

Geodetická kancelária
Geodetická kancelária
Geodetická kancelária

Geodetické služby v zmysle Mapovanie a účelové mapy

 • Polohové a výškové mapovanie pre špecifické účely
 • Vyhotovenie účelových, základných, tematických a technických máp
 • Tvorba digitálnych mapových podkladov z analógových
 • Iné
Geodetická kancelária
Geodetická kancelária

Majetkovoprávne služby

 • Šetrenia a vysporiadania vlastníckych vzťahov nehnuteľností
 • Spracovanie podkladov pre trvalý alebo dočasný a ročný záber pozemkov
 • Spracovanie podkladov pre vyňatie pôdy z PPF a LPF
 • Sprostredkovanie zmlúv pri kúpe, predaji alebo prenájme nehnuteľnosti alebo pri jej zápise, resp. vklade do katastra nehnuteľností