+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Inžinierska činnosť

ÚvodSlužbyInžinierska činnosť

Inžiniering

Vďaka efektívnemu inžinieringu sa vyhnete zbytočnému navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy. Inžinierska činnosť u nás zabezpečuje:

 • Predjednanie investičného zámeru s dotknutými osobami
 • Vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia
 • Legalizácia stavieb, búracie povolenia
 • Zastupovanie investora voči tretím osobám (miestne úrady, projektanti, dodávatelia stavby)
 • Zabezpečenie stavebného dozoru
 • Spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby
Viac o inžinieringu

Územné rozhodnutie

Pri výbere lokality na pripravovaný investičný zámer alebo pri výbere pozemku na stavbu rodinného domu je vhodné oboznámiť sa s územno-plánovacou dokumentáciou vydanou pre konkrétne územie.

Z územno-plánovacej dokumentácie získate informácie, na aké účely je pozemok určený a zároveň aké sú podmienky výstavby.

Viac o územných rozhodnutiach

Stavebné povolenie

Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia podáva stavebník návrh na vydanie stavebného povolenia. V stavebnom konaní sa posudzuje:

 • úplnosť a správnosť údajov,
 • projektová dokumentácia,
 • podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby.

Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad vydá stavebné povolenie do 30 dní od podania návrhu. V prípade rodinných domov je možné územné a stavebné konanie zlúčiť.

Viac o stavebných povoleniach

Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačnému rozhodnutiu predchádza kolaudačné konanie priamo na mieste stavby. Konanie sa začína vždy na žiadosť stavebníka.

Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné na:

 • Užívanie dokončenej stavby alebo jej časti, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie
 • Kópia kolaudačného rozhodnutia je potrebná pri vybavovaní listiny o určení súpisného čísla, jeho zrušení alebo zmene, ktorá sa vybavuje na obecnom (mestskom) úrade
 • Správa katastra vyžaduje rozhodnutie ako doklad na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností
 • Na obecnom alebo mestskom úrade sa ním preukazuje priznaná výška dane z nehnuteľnosti
Viac o kolaudačných rozhodnutiach