+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Stavebné povolenie

územné rozhodnutie

Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia podáva stavebník návrh na vydanie stavebného povolenia. V stavebnom konaní sa posudzuje:

  • úplnosť a správnosť údajov,
  • projektová dokumentácia,
  • podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby.

Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad vydá stavebné povolenie do 30 dní od podania návrhu. V prípade rodinných domov je možné územné a stavebné konanie zlúčiť.