Služby

Kataster nehnuteľností

 • vyhotovenie geometrických plánov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • šetrenia a vysporiadania vlastníckych vzťahov nehnuteľností
 • spracovanie podkladov pre trvalý, alebo dočasný záber pozemkov
 • spracovanie podkladov pre vyňatie pôdy z PPF a LPF
 • poradenské a konzultačné služby
 • a iné

Inžinierska geodézia

 • komplexná realizácia geodetických a kartografických činností pre investora, projektanta, zhotoviteľa a stavebný dozor
 • vybudovanie, meranie a spracovanie vytyčovacích sietí a bodového poľa
 • vytýčenie stavebných objektov a stavenísk (priemyselné haly, sklady, polyfunkčné objekty, inžinierske siete a iné), ich priestorové a podrobné vytýčenie
 • vytýčenie stavebných objektov menších rozmerov
 • spracovanie a tvorba vytyčovacích výkresov a náčrtov stavebných objektov
 • zameranie stavebných objektov (priemyselné haly, sklady, polyfunkčné objekty, inžinierske siete a iné)
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • kontrolné merania pred, počas a po výstavbe stavebného objektu
 • meranie posunov a deformácii stavebných objektov (horizontálne, vertikálne a priestorové posuny)
 • meranie žeriavových dráh, rotačných pecí a iných zložitejších stav. objektov (pri ich montáži, alebo rektifikácii)
 • monitoring objektov
 • zisťovanie priebehu a zameranie podzemných, pozemných a nadzemných inžinierskych sietí
 • geodetické merania pri zaťažovacích skúškach stavebných objektov
 • zameranie, spracovanie a vyhodnotenie priečnych a pozdĺžnych profilov a rezov objektov
 • spracovanie a vyhotovenie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (pre digitálnu mapu mesta)
 • príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavebného objektu, stavby
 • a iné

Mapovanie a účelové mapy

 • polohové a výškové mapovanie pre špecifické účely
 • vyhotovenie účelových, základných, tematických a technických máp
 • tvorba digitálnych mapových podkladov z analógových
 • a iné