Ešte pred začatím výstavby je potrebné dodať kompetentným orgánom vypracovanú dokumentáciu pre územnú rozhodnutie. Čo si pod týmto názvom predstaviť a čo všetko by mala obsahovať?

Územné rozhodnutie je administratívne ustanovenie, ktoré určuje konkrétne využitie pozemku a povoľuje alebo zakazuje stavbu na danom pozemku. Toto rozhodnutie vydáva územný orgán a obsahuje informácie, ktoré sa týkajú využitia pozemku, lokality samotnej stavby, jej výšky a ostatných charakteristík. Územné rozhodnutie predstavuje neoddeliteľnú súčasť procesu schvaľovania stavieb a slúži ako základ pre následné vydanie stavebného povolenia.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie sa zaoberá umiestnením konkrétnej stavby a obsahuje dôležité prílohy, vďaka ktorým sa skompletizuje žiadosť o územné rozhodnutie. Obsahuje hlavne lokalitu danej stavby. V dokumentácii musia byť zahrnuté všetky informácie potrebné pre posúdenie projektu, ako napríklad jej veľkosť, kapacita, vplyv na životné prostredie ap. Okrem iného je potrebné v dokumentácii uviesť aj všetky potrebné súhlasy a stanoviská od orgánov štátnej správy a miestnych samospráv.

Dokumentácia a skompletizovaná žiadosť so všetkými prílohami sú základné podklady, ktoré posudzujú príslušné orgány a následne sa rozhodnú, či stavebné povolenie udelia, alebo neudelia.

Čo má dokumentácia obsahovať?

Dokumentácia pre územné rozhodnutie by mala vo svojom plnom rozsahu obsahovať viacero súčastí, medzi ktoré patrí sprievodná správa, výkresy týkajúce sa stavebného objektu, výkaz výmer a časť s geodetickým zameraním.

geodeti územné rozhodnutie

Sprievodná správa pre územné rozhodnutie

Sprievodná správa je prvým oddielom dokumentácie, v ktorej žiadateľ uvádza základné údaje o stavbe, stavebníkovi a spracovateľovi projektu. Pri spracovateľovi projektu musí uviesť všetkých kompetentných ľudí, ktorí vypracovali projekt pre územné rozhodnutie, ako aj plán samotnej stavby.

Medzi týmito uvedenými ľuďmi by nemal chýbať hlavný projektant stavby, autor architektonického návrhu, ostatní zodpovední projektanti.

Okrem základných údajov sa v sprievodnej správe uvádza aj charakteristika územia, urbanistické riešenie (ako bude stavba umiestnená do územia), architektonické a technologické riešenie (všetky technológie potrebné na prevádzku). Zabudnúť by sa nemalo ani na ochranu života človeka, preto treba vypracovať požiadavky na požiarnu a civilnú ochranu.

Na záver by sa v sprievodnej správe mali uviesť aj údaje o technickej a dopravnej infraštruktúre, čiže akým spôsobom bude vyvezený odpad zo stavby, napojenie na verejnú komunikáciu, zásobovanie pitnou vodou a ostatnými energiami. Dôraz sa v správe kladie aj na vplyv stavby na životné prostredie, kde je potrebné evidovať vplyv stavby na prírodu, ovzdušie, ale aj zdravie človeka.

Výkresy

Na vypracovaní a dokumentácii výkresov si treba dať záležať najviac. Bude sa o ne opierať celý projekt výstavby. V dokumentácii pre územné rozhodnutie by teda nemali chýbať:

  • výkres stavebných objektov a hraníc územia v mierke 1:1000,
  • výkres súčasného stavu územia so zakreslením plánovaných stavebných objektov,
  • výkres zobrazujúci hlavný vytyčovací bod spolu s modulovými osami navrhovanej stavby vo vzťahu k všeobecnej geodetickej sieti,
  • koordinačný výkres zobrazujúci stavbu a všetky stavebné objekty a ich väzieb na okolie v mierke 1:500,
  • rôzne perspektívne pohľady, pôdorysy, pohľady v mierke 1:200,
  • potrebné prílohy, ktorú posudzujú denné osvetlenie, ochranu pred hlukom a vplyv na ovzdušie.

Výkaz výmer

Celkové výmery stavby je potrebné uvádzať v relevantných merných jednotkách, čiže napríklad v jednotkách dĺžky, objemu, kubatúry, množstva. Dôležité je výmery stanovovať na jednotlivé objekty stavby zvlášť. Tomu sa rozumie, že stanovíme samostatnú výmeru pre stavbu a samostatné výmery napríklad na vnútornú garáž, komunikácie, vonkajšie prípojky.

K týmto samostatným výmerám je vo výkaze potrebné zahrnúť aj náklady za jednotlivé stavebné objekty, ako to bolo aj pri ich počiatočnom vypracovaní. Pri nákladoch je dôležité vyčleniť túto technickú vybavenosť (prípojky, garáž, komunikácie), ale aj neoprávnené náklady, ktorú vznikajú pri občianskej vybavenosti.

Ak si to nevyžaduje daný predmet prevádzky, žiadne technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, patent, obchodné označenie ap., aby tým nedochádzalo k znevýhodneniu záujemcov alebo tovarov.

geodet geodetické zameranie

Geodetické zameranie pre územné rozhodnutie

V geodetickej dokumentácii je žiadateľ povinný stanoviť polohopisné a výškopisné zameranie územia v mieste, kde bude daná stavba prebiehať. Tieto zamerania budú slúžiť ako podklady pre projektové práce, vďaka ktorým bude napríklad možné napojiť stavbu na už existujúcu dopravnú infraštruktúru. Okrem polohopisu a výškopisu sa v dokumentácii bude nachádzať aj overenie priebehu inžinierskych sietí u ich správcov, ktoré ale zabezpečuje objednávateľ.

Územné rozhodnutie môže byť vydané iba v tom prípade, že celková dokumentácia bude vyhotovená vo vopred danom rozsahu. Dokumentácia pre územné rozhodnutie musí byť vyhotovená v podobe:

  • sprievodná správa, výkresy a výkaz výmer – 6 tlačených vyhotovení + 2 CD vyhotovenia (napríklad vo formáte PDF),
  • geodetické zameranie – 3 originálne vyhotovenia + 1 CD vyhotovenia (napríklad vo formáte PDF).