Vytyčovanie stavebných pozemkov je dôležitým krokom pri realizácii stavebného projektu. Zabezpečuje presné vymedzenie priestorovej polohy objektov v teréne a umožňuje tak správnu realizáciu stavby. V nasledujúcom článku sa pozrieme na celý proces vytyčovania stavebných pozemkov od prípravy plánu až po dokončenie prác a overenie ich presnosti.

Prvým predpokladom pre správne vytýčenie stavebných pozemkov je spolupráca s geodetickou kanceláriou. Práve geodetická kancelária je totiž zodpovedná za celkové vykonanie vytyčovacích prác. V úvode sa preto zákazník obracia priamo na geodeta so žiadosťou o vytýčenie stavebných pozemkov. Následne príslušná geodetická kancelária vypracuje tzv. predrealizačné zameranie, ktoré obsahuje detailné informácie o konkrétnych pozemkoch, ich veľkosti, umiestnení či orientácii. Kde však začať?

Terénne merania a vytyčovanie stavebných pozemkov

Celý proces vytyčovania stavebných pozemkov je kľúčový pre správne a presné umiestnenie stavby, rovnako ako aj pre dodržanie všetkých vlastníckych práv. Nevyhnutný je profesionálny prístup a kvalita výsledkov práce. Vytyčovacie práce si vyžadujú presné terénne merania, na ktoré dnes geodeti využívajú profesionálnu techniku so špecializovaným zameraním. Vďaka GNSS prijímačom získavajú geodeti presné údaje.

Porealizačné zameranie

Výsledkom porealizačného zamerania je vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Táto dokumentácia porovnáva projekt so skutočným vyhotovením stavebného objektu a zahŕňa všetky zmeny realizované mimo plánovaného projektu. Porealizačné zameranie zahŕňa aj zameranie podzemných vedení, pri ktorých je dôležité, aby boli zamerané pred zasypaním. Takáto porealizačná dokumentácia je nevyhnutná pre proces kolaudácie stavby.

Pri vytyčovaní stavebných pozemkov je dôležité uvedomiť si, že ide o komplexný proces. Vyžaduje si odborné vedomosti a skúsenosti geodetov. Obráťte sa na GEOMAD– našu spoluprácu určite oceníte.