Každá novostavba alebo rekonštrukcia budovy sa nezaobíde bez právnych konaní a vypracovania veľkého počtu dokumentov. Základom pri počiatočnom projektovaní sú práve stavebné a územné konania. Viete, čo všetko je pri nich potrebné zohľadniť a ktoré dokumenty sú nevyhnutné?

Celkové procesy stavebného a územného konania sú nevyhnutné na úspešné vypracovanie a sfinalizovanie stavebných projektov. V prípade nesprávneho skompletizovania týchto procesov nebude možné získať všetky potrebné dokumenty a povolenia, ktoré sú nutné na realizáciu danej stavby.

Rozdiel medzi stavebným a územným konaním

Stavebné konanie sa vzťahuje na realizáciu konkrétnej výstavby. Tento proces zahŕňa všetky dôležité kroky, ktoré treba urobiť pre vybudovanie stavby, vrátane dodržiavania stavebných noriem a predpisov, kontroly kvality a sledovania pokroku prác.

Územné konanie sa týka procesu ako celku, vrátane vybavenia všetkých potrebných dokumentov a riešenia všetkých administratívnych záležitostí, ktoré s výstavbou alebo rekonštrukciou priamo súvisia.

Nevyhnutné dokumenty na realizáciu konania

Stavebné a územné konanie sa nezaobíde bez niekoľkých dokumentov. Jedným z nich je dokumentácia projektu ako celku, v ktorej musia byť uvedené všetky informácie o stavbe a jej okolí, čiže napríklad plán stavby, výkresy, rozpočty a celkové náklady, a podobne.

geodetická činnosť územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

V prvom rade je pri stavebnom a územnom konaní potrebné oboznámenie sa s územno-plánovacou dokumentáciou, ktorá je vydaná pre dané územie. Z tejto dokumentácie získate všetky informácie o podmienkach výstavby, na základe ktorých je možné vydať územné rozhodnutie. Územné rozhodnutie potvrdzuje, že konkrétna stavba alebo budova je v súlade s územným plánom a že má povolenie existovať na danom pozemku, ktorého sa územné rozhodnutie týka.

Stavebné povolenie

Po dosiahnutí právoplatnosti územného rozhodnutia prichádza na rad získanie prvotného súhlasu s výstavbou, bez ktorého sa žiadny projekt nezaobíde. Tento súhlas vydajú kompetentné úrady ako stavebné povolenie. Na jeho vystavenie je však nevyhnutné podať žiadosť úradu, ktorý tieto povolenia vydáva.

Stavebné povolenie udeľuje po dôkladnom preskúmaní miestny orgán stavebného úradu a umožňuje vlastníkovi budovy alebo pozemku začať s výstavbou. Tento dokument v sebe obsahuje presný opis budovy, ako aj informácie o použitých materiáloch a technológiách.

ochrana životného prostredia environmentálny aspekt

Ohľad na životné prostredie

Pri všetkých stavbách a rekonštrukciách treba dbať aj na ich environmentálnu stránku veci, čiže či nebude znečisťovať životné prostredie a či bude v súlade s ochranou prírody. V tomto prípade je nutné zistiť celkový vplyv stavby na ovzdušie, vodné toky, atď. V niektorých prípadoch môže byť v tomto ohľade potrebné získanie rôznych špeciálnych povolení na stavbu. To znamená, že majiteľ stavby bude musieť vopred vykonať štúdie, či jeho projekt nebude mať do budúcna negatívny vplyv na okolité prostredie.

Čo ešte treba pri výstavbe zohľadniť?

Vyššie uvedené náležitosti sú základom pre plánovanie novej stavby alebo rekonštrukcie. Pri stavebnom a územnom konaní treba však brať na vedomie aj:

  • vynaložené náklady na celkovú realizáciu výstavby,
  • rozvrhnutie časového harmonogramu, ktorým sa bude realizácia riadiť,
  • ostatné platné zákony a predpisy, ktoré sa týkajú stavebných a územných konaní,
  • dôkladnú komunikáciu s kompetentnými úradmi,
  • právnu pomoc od odborníka na tento druh konaní.

Okrem základných dokumentov býva niekedy potrebné získanie aj ďalších povolení a dokladov. To prevažne závisí od typu a veľkosti stavby. Z tohto dôvodu je dôležité konzultovať celkový postup so špecialistami a právnikmi.

V celom procese vám môže pomôcť naša geodetická kancelária, ktorá sa okrem iného zaoberá aj preverovaním všetkým informácií a dokumentov spojených s vydaním všetkých potrebných povolení. Dokážeme byť dôležitým partnerom pre stavebné a územné konania, pretože poskytujeme presné geodetické merania a mapy pre výstavbu.

V závere je dôležité si uvedomiť, že stavebné konanie a územné konanie sú dôležité procesy, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu stavby. Je preto dôležité, aby ste vedeli, čo je potrebné a aby ste dodržiavali platné zákony a predpisy. V konečnom dôsledku, úspešné dokončenie týchto konaní znamená, že vaša výstavba alebo rekonštrukcia budovy bude bezpečná, kvalitná a v súlade so všetkými pravidlami a normami. Investícia do správneho procesu stavebných a územných konaní sa vám v budúcnosti vráti v podobe kvalitnej a bezpečnej budovy.