Geodetické práce majú praktický význam pre viacero ekonomických odvetví vrátane stavebníctva, dopravy, lesníctva a mnohých ďalších. Dáta, ktoré pre ne geodézia získava, totiž väčšinou patria medzi východiská plánovania ich činností. Okrem spomínaných nie je výnimkou ani oblasť výstavby a plánovania miest. Návrh a plánovanie infraštruktúrnych mestských projektov totiž závisí od výsledkov samotných geodetických prác a skúmaní.

Geodetické práce a mapovanie terénu sú činnosti, bez ktorých sa dnes nezaobíde žiadny urbanistický projekt. Modelovanie terénu zohráva v procese urbanistického plánovania dôležitú úlohu, rovnako ako aj mapovanie zeme a vytyčovanie hraníc pozemkov. Tie vám ako súbor služieb dokáže zabezpečiť aj jeden dobrý geodet. Ešte predtým, ako niekoho oslovíte, je však dobré urobiť si krátky prehľad o tom, čo geodetické práce vlastne sú? Viete, čo všetko zahŕňajú a ako sa využívajú pri mapovaní a modelovaní terénu pre urbanistické plánovanie?

Čo sú geodetické práce?

Geodetické práce zahŕňajú činnosti zamerané na zber a spracovanie dát o priestorovej polohe konkrétnych bodov a objektov vo vybranom teréne. Ich cieľom je získať presné a spoľahlivé priestorové informácie o danom teréne a jeho vlastnostiach. Tie je následne možné použiť v oblastiach ako stavebníctvo, doprava, geografia, krajinná architektúra ap.

Pod pojmom geodetické práce sa ukrýva množstvo rôznych aktivít. Ide napr. o zameranie bodov a objektov, vytvorenie digitálnych modelov terénu, meranie výškových a súradnicových rozdielov, tvorbu mapových podkladov a množstvo ďalších. Každý geodet využíva pri ich vykonávaní viaceré moderné technológie. Najpoužívanejšie prístroje sú GNSS prijímače, totálne stanice, ale aj iné technológie ako nivelácia, skenovanie atď., ktoré geodetom umožňujú získať presné a detailné dáta o teréne a jeho vlastnostiach v krátkom čase. A s minimálnym zásahom do okolitého prostredia.

Význam geodetických prác

Správne vykonávanie geodetických prác ako sú napríklad pozemkové úpravy, prispievajú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a k udržateľnému rozvoju miest a krajiny. Ich využívanie je pre viaceré odvetvia nevyhnutné. Mimoriadny význam majú aj z hľadiska mapovania a modelovania terénu pre urbanistické plánovanie. Vzhľadom na rýchly technologický vývoj dokážeme získať dáta o konkrétnom teréne vo vysokom rozlíšení a s vysokou presnosťou. To je pre správne urbanistické plánovanie a konštrukciu budov nevyhnutné. Geodeti však nielen vyhotovujú podklady pre „urbanistické plánovanie“, ale dohliadajú aj počas realizácie výstavby týchto objektov. Dbajú na dodržiavanie geometrických parametrov počas výstavby a následne zhotovujú porealizačné zameranie, ktoré tvorí podklad napr. pre mapu mesta do ďalších inštitúcií.

Využitie geodetických prác

Využitie geodetických prác je nevyhnutné najmä z hľadiska tvorby digitálnych terénnych modelov známych aj ako DTM. Ide o virtuálny model reliéfu, ktorý sa používa pri plánovaní a tvorbe urbanistických projektov a inžinierskych stavieb, zároveň však aj pri riešení environmentálnych otázok. DTM pritom čerpá z dát, ktoré získavame pomocou rôznych geodetických prác. Príkladom je letecké snímkovanie, GPS merania alebo laserové skenovanie.

Ako geodetickými prácami prispievame k rozvoju miest?

Geodetické práce využívame z pohľadu urbanistického plánovania aj v spoločnosti GEOMAD. Získavaním presných informácií o vlastnostiach terénu a jeho okolí tak pomáhame mestám pri tvorbe plánov súvisiacich s ich rozvojom. Zároveň tým však prispievame aj k zlepšeniu kvality života obyvateľov a k tvorbe udržateľného prostredia. Takýmto spôsobom sme napr. participovali pri výstavbe protipovodňovej ochrany v Banskej Bystrici, pri úprave koryta rieky Neresnica pri Zvolene, pri tvorbe podkladov pre protipovodňové mapy v Tajove, Kordíkoch, Uľanke, Ľubietovej, či napr. pri renovácii Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety v Banskej Bystrici.