Zamysleli ste sa niekedy nad tým, na akom princípe funguje GPS navigácia či Google maps? V minulosti sa pri tvorbe máp využívali najmä terénne merania. Dnes však používame techniky, ktoré sú presné a rýchlejšie. Jednou z nich je aj technológia LiDAR. Už ste o nej počuli?

Technológia ide dopredu míľovými krokmi. Jej bežní používatelia vnímajú tento fakt najmä cez výkonnosť smartfónov a počítačov. V odbornom svete, ktorý je podmienený aj relevantnými výsledkami práce, je však technologický pokrok ešte výraznejší. Jedným z mnohých príkladov je aj technológia LiDAR. Používa sa nielen v rámci mapovaniaa snímania krajiny, ale aj navigácie a riadenia vozidiel, monitorovania ovzdušia či mnohých ďalších oblastí.

Čo je to LiDAR?

LiDAR je skratka odvodená od anglického slovného spojenia Light Detection and Ranging. Ide o aktívnu diaľkovú meraciu techniku, ktorá využíva laserové impulzy na zisťovanie vzdialenosti k jednotlivým objektom. Na základe toho následne vytvára presné digitálne modely terénu.

Laserové impulzy vysiela do terénu LiDAR senzor, ktorý ten istý signál odrazený od cieľov (napr. od budov, vozidiel, krajinných útvarov či rôznych iných objektov) následne zachytáva späť. Rozhodujúcim je pritom čas, ktorý prejde, kým sa signál odrazí späť na senzor. Na základe dĺžky času letu signálu dokáže totiž LiDAR senzor vypočítať vzdialenosť od konkrétneho objektu.

Okrem určovania vzdialenosti dokáže LiDAR merať a odvodiť aj ďalšie dôležité parametre. Odhliadnuc od samotnej dĺžky letu signálu mu v tom pomáhajú aj farby, intenzita a ďalšie charakteristiky odrazeného svetla.

Využitie

Jednou z oblastí, v ktorých sa LiDAR využíva, je letecké snímkovanie. V tomto prípade sa LiDAR senzor umiestňuje priamo na povrch lietadla. Odtiaľ generuje laserové impulzy odrážajúce sa od povrchu Zeme. Tie sa následne zaznamenávajú pomocou senzorov. Takýmto spôsobom sa LiDAR často používa na mapovanie a tvorbu digitálnych modelov krajinného terénu, priemyselných zón či mestských oblastí, ktoré sa následne využívajú v rámci plánovania infraštruktúry, výstavby ciest a železníc, vodohospodárskych sietí, geodetických prác či environmentálnych hodnotení. Technológia LiDAR sa okrem toho využíva aj v samotnom leteckom priemysle.

Ďalšou z oblastí, v ktorých sa technológia LiDAR uplatňuje, je aj oblasť vykonávania geodetických prác. Meranie vzdialenosti a tvorba presných digitálnych modelov reliéfu a terénu, ktorú LiDAR umožňuje, dnes geodetické práce značne uľahčuje. Vďaka tomu už nie je ich vypracovanie také prácne a zdĺhavé ako kedysi.

Vďaka presným dátam o vzdialenosti a tvare objektov v okolí sa LiDAR používa aj v rámci rôznych vojenských a riadiacich aplikácií. Z tohto hľadiska sa technológia používa napr. na riadenie a navigáciu autonómnych vozidiel či dronov.

Okrem mapovania a navigácie je možné túto technológiu využiť aj s vedeckým zámerom. LiDAR umožňuje skúmanie prírodných oblastí, meranie vzdialeností a tvorbu 3D modelov jaskýň, hôr a ďalších geologických útvarov, rovnako však aj mapovanie a digitalizáciu historických pamiatok a budov.

Praktické uplatnenie

Dáta, ktoré LiDAR zhromažďuje, sú skvelé, neboli by nám však na nič, ak by sme ich nevedeli efektívne využiť. Pracovať s nimi dokáže len tím odborníkov, ktorý ich dokáže pretvoriť na informácie s výpovednou hodnotou, a presne to v spoločnosti GEOMAD robíme. Služby zamerané na spracovanie dát získaných pomocou LiDAR-u poskytujeme v rôznych odvetviach, napr. v stavebníctve, lesníctve, energetike, doprave.

LiDAR využívame na mapovanie terénu a tvorbu jeho digitálnych modelov, ktoré môžu byť užitočné v rámci projektovania a plánovania infraštruktúry, stavby ciest, železníc, vodohospodárskych sietí ap. LiDAR okrem toho využívame aj na monitorovanie stavu lesného porastu a na zisťovanie objemov dreva v oblasti lesov. Je to pre riadenie lesného hospodárstva a zachovanie udržateľnosti lesného prostredia nesmierne dôležité. V oblasti energetiky používame LiDAR na zisťovanie výšok stožiarov elektrických vedení a na kontrolu stavu ich konštrukcie. Z celkového hľadiska túto technológiu používame aj na poskytovanie presných dát a informácií, ktoré dokážeme následne použiť aj pre rôzne aplikácie a potreby zákazníkov.