Počuli ste už o leteckom mapovaní? Ide o modernú metódu získavania údajov o povrchu Zeme za pomoci leteckého prostriedku. Využíva sa na snímanie veľkých území pomocou špeciálnych leteckých kamier alebo snímacích systémov a jej cieľom je získať dáta, ktoré sa následne využívajú pre tvorbu máp, terénnych modelov DMR a DMT a iných geografických materiálov. Letecké mapovanie a geodetická činnosť sú tak veľmi úzko prepojené. Toto sú výhody, ktoré jej prináša.

Vysoká presnosť a rozlíšenie

Letecké mapovanie umožňuje získať údaje s vysokou presnosťou a rozlíšením. Vďaka využitiu špeciálnych leteckých kamier a snímacích systémov je možné zachytiť detaily terénu a objektov, a to dokonca aj s veľmi malými rozmermi. Vysoká presnosť a detailné rozlíšenie je prínosom najmä pre prácu geodetov. Tí využívajú takéto klasifikované mračno bodov pre vyhotovenie máp a modelov akéhokoľvek terénu.

Rýchlosť a efektivita

Výhodou leteckého mapovania je aj jeho efektivita, vďaka ktorej poskytuje možnosť získať veľké množstvo dôležitých údajov o veľkom území za relatívne krátky čas. Umožňujú to najmä vysokorýchlostné letecké snímkovacie systémy, ktoré umožňujú rýchlo a efektívne pokryť aj veľké územné plochy. Výrazne sa tým zrýchľuje proces mapovania. To umožňuje geodetom a kartografom omnoho rýchlejšie a efektívnejšie pracovať.

Monitorovanie zmien v krajine

Letecké mapovanie je okrem toho vynikajúcim nástrojom na monitorovanie zmien v krajine. Opakované letecké snímkovanie toho istého územia umožňuje sledovať a analyzovať viaceré dôležité zmeny v teréne. Takýmto spôsobom sa analyzuje napríklad pohyb pôdy, tempo výstavby nových objektov či napríklad zmeny v riečnych tokoch. Ide o informácie dôležité nielen z hľadiska plánovania, ale aj riadenia územného rozvoja a environmentálnych projektov.

Využitie v rôznych odvetviach

Okrem vyššie spomenutých výhod je letecké mapovanie oblasťou strategickou aj z hľadiska širokého uplatnenia v rôznych odvetviach. Jedným z nich je napríklad geodetická činnosť. V rámci tej sa využíva na tvorbu digitálnych modelov terénu, na mapovanie výškových línií či na získavanie presných polohových informácií. Okrem toho má letecké mapovanie najväčšie uplatnenie pre vodohospodárov. Často sa využíva v urbanistike, lesníctve, poľnohospodárstve a v rámci environmentálneho plánovania a v mnohých ďalších oblastiach, ktoré si vyžadujú presné a detailné údaje o konkrétnom území.

Vývoj technológií

Letecké mapovanie neustále profituje a ťaží z ďalšieho vývoja technológií. Nové snímacie systémy a senzory totiž umožňujú získavať ešte kvalitnejšie a detailnejšie údaje. Vďaka tomu rastie aj ich výpovedná hodnota. Príkladom je technológia LiDAR využívaná v rámci laserového skenovania, ktorá umožňuje získavať presné informácie o výškach jednotlivých objektov v rámci konkrétneho územia. Ďalším pozitívnym príkladom je tiež vývoj a neustále zlepšovanie systémov určených na spracovanie a analýzu snímok, ktoré sú výsledkom leteckého snímkovania. To umožňuje efektívnejšie využitie získaných dát.

Integrácia s inými zdrojmi údajov

Aj v rámci leteckého mapovania samozrejme platí, že väčšie množstvo kvalitných údajov prináša lepší celkový výsledok. Obrovskou výhodou leteckého mapovania je preto aj jeho úspešná integrácia s inými zdrojmi údajov. Príkladom sú družicové snímky, terénne merania a geodetické údaje. Tie v kombinácii s dátami z leteckého snímkovania poskytujú komplexné a celistvé informácie o povrchu konkrétneho územia. Spojenie leteckých a družicových snímok umožňuje tak vkladať väčšiu presnosť, detail a spoľahlivosť nielen do tvorby máp, ale aj do všetkých ďalších výsledných produktov.

Letecké mapovanie je nevyhnutnou súčasťou modernej geodézie a celkových mapovacích procesov. Jeho výhodou je nielen presnosť, vysoké rozlíšenie, rýchlosť a efektivita, ale aj schopnosť monitorovať zmeny v krajine či jeho široké využitie v rôznych odvetviach. Proces a výsledky leteckého mapovania naberajú na kvalite najmä pod vplyvom neustáleho vývoja technológií. Možnosť integrácie výsledkov leteckého snímkovania s inými zdrojmi údajov ho robia nenahraditeľným nástrojom najmä pre geodetickú činnosť, ktorá neustále zlepšujúcu sa kvalitu a presnosť výsledných máp a modelov využíva s cieľom úspešného plánovania a riadenie rôznych projektov a aktivít.