Doba rýchlo napreduje, čo dáva možnosť rozvíjať aj stavebný priemysel o novodobé technológie. BIM, v slovenskom preklade informačný model budovy, predstavuje spojenie 3D modelovania a návrhov stavieb. Na čo slúži a ako sa v rôznych oblastiach stavebníctva prakticky využíva?

Building Information Modelling (BIM) je novodobý model, ktorý pomocou viacerých digitálnych nástrojov vytvára, spravuje a zdieľa informácie o stavbách. BIM zahŕňa využitie technológií ako letecké snímkovanie a mapovanie, aby sa získali presné informácie o teréne a okolí územia, na ktorom sa bude stavba realizovať.

Geodetická kancelária môže byť v tomto ohľade využitá na poskytnutie presných geodetických informácií. Pomôcť môže aj pri vypracovaní digitálneho modelu, ktorý slúži pre lepšiu predstavu a orientáciu potenciálnych zákazníkov.

Ako funguje BIM?

Model BIM zabezpečuje výstavbu konkrétnej stavby v súlade s požiadavkami zákazníka a zákonnými predpismi. Tiež pomáha zefektívniť procesy výstavby, medzi ktoré môžeme zaradiť:

 • vypracovanie plánu,
 • dizajnovanie interiéru a exteriéru,
 • samotnú výstavbu,
 • prevádzku stavby,
 • opravy a rekonštrukcie,
 • mnoho ďalších.

V dnešnej dobe sa BIM oveľa častejšie využíva v rôznych odvetviach stavebníctva, napríklad v architektúre, stavebnom inžinierstve a stavebnom priemysle. BIM tiež poskytuje:

 • efektívnejšie využitie finančných prostriedkov,
 • lepšie zmanažovanie časového harmonogramu,
 • zlepšenie kvality stavby,
 • zvýšenie produktivity výstavby.

Na základe uvedených výhod môžu všetci poverení pracovníci odvádzať svoju prácu v oveľa vyššom tempe. To sa odzrkadľuje aj na celkovej kvalite ponúkaných služieb pre zákazníkov.

geodet BIM letecké snímkovanie

Využívanie BIM v praxi

Hlavným pozitívom pracovanias modelom BIM je fakt, že každá zo strán dostane všetky informácie včas a na jednom mieste. Na základe digitálneho prenosu zamedzuje strate jednotlivých údajov, ktoré sú potrebné na ďalšie stavebné procesy.

Samotná práca na princípe modelu BIM bude efektívna len za dodržania určitých podmienok. Dôležité je, aby s týmto princípom spolupracovania súhlasili všetci a aby ho aj dôkladne používali.

Jedná sa o všetky zapojené strany, či už pracovníkov, ktorí vytvárajú návrhy a projekty stavieb, pracovníkov vo výstavbe, správcov budov, a podobne.

Prístup k modelu je už u každého pracovníka individuálny, pretože každý ho môže využívať iným spôsobom, napríklad:

 • architekt stavby využíva grafické znázornenie 3D modelu,
 • ekonómovia a tvorcovia rozpočtu používajú údaje z tabuliek a rôznych vzorcov,
 • investori sa zaujímajú o náklady, potrebné investície a celkové sumy, ktoré bude treba vynaložiť,
 • samotní stavitelia sa zaujímajú o náradie, materiál a prístroje, ktoré budú pri stavbe potrebovať.

Letecké snímkovanie a mapovanie

Na základe technológii leteckého snímkovania a mapovania sa v BIM vytvárajú digitálne modely už konkrétnych stavieb.

V našej praxi to vyzerá tak, že celý priestor a územie okolo budovy zameriavame pomocou dronov. Vďaka nim je mapovanie priestoru oveľa efektívnejšie a zistené informácie zaznamenávame s oveľa väčšou presnosťou.

Letecké snímkovanie a mapovanie nám umožňuje vytvoriť výstupy, ktoré našej geodetickej kancelárii pomáhajú v ďalšom plánovaní celkovej výstavby. Okrem leteckých máp touto formou vytvárame aj digitálne modely povrchu, modely terénu, ale tiež aj termálne a multispektrálne mapy.

Kombinácia mapovania a 3D modelu s intuitívnym prostredím predstavuje pokrok v stavebníctve. Vďaka nemu si pracovníci môžu medzi sebou posielať všetky údaje cez cloudové úložisko.